PRISER

Vårt honorar beregnes etter medgått tid. Tidsbruk vil alltid fremgå av faktura. Timepris og betalingsbetingelser avtales for den enkelte sak på bakgrunn av sakens kompleksitet.

For hver sak utarbeides det en skriftlig oppdragsbekreftelse hvor det redegjøres for timepris og våre øvrige betingelser.

Timepriser

Vår veiledende timepris er fra kr. 1 600 eks.mva. til kr. 3 000 eks. mva. avhengig av sakstype og den enkelte saks kompleksitet.

Advokat24 AS forbeholder seg retten til i særlige tilfeller å gå over så vel som under ovennevnte timepriser.

Fri rettshjelp

I noen typer saker som utlendingssaker, arbeidstvister, familiesaker, trygdesaker osv. dekkes vårt honorar av staten forutsatt at klienten har inntekt under en viss grense. I noen typer saker får man fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue.

Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Dersom du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Hvis du har en årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner, skal du heller ikke betale egenandel.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som per januar 2019 er 1040 kroner). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (maks åtte ganger salærsatsen). Det er advokaten som krever inn egenandelen.

For nærmere informasjon se; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1980-06-13-35

Retten vil dekke honoraret i de fleste straffesaker.

Forsikringsdekning

I mange tilfeller kan du eller din virksomhet ha rett til å få dekket deler av utgiftene til advokathjelp fra et forsikringsselskap. Vi vil naturligvis alltid sjekke om det finnes slike rettigheter.