VILKÅR:

Vårt honorar beregnes etter medgått tid. Tidsbruk vil fremgå av faktura. Timepris og betalingsbetingelser avtales i den enkelte sak. I de tilfeller vi jobber med insolvens/gjeldssaker kan vi avtale utsatt betaling mot sikkerhet/kausjon.

Normalt salær

Vår timepris er fra 1400 for våre advokatfullmektiger og fra kr 1800 for advokater/partnere. Den aktuelle timepris avtales for hver sak og inkluderes i oppdragsbekreftelsen. Alle priser eks.mva.

Forsikringsdekning

I mange tilfeller kan du eller din virksomhet ha rett til å få dekket hele eller deler av utgiftene til advokathjelp fra et forsikringsselskap. Vi vil naturligvis alltid sjekke om det finnes slike rettigheter.

Fri rettshjelp

Vi yter fri rettshjelp til mange privatpersoner og salæret dekkes da helt eller delvis av staten. I en del typer saker kan en få fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue, i andre må disse ligge under en viss grense.

 

PERSONVERN:

Personvernerklæring

Oppdatert 19.03.2019.

Advokat24 AS samler inn personopplysninger om deg når du oppretter et klientforhold eller på en annen måte tar kontakt med oss. Formålet med denne personvernerklæringen er å gi deg informasjon og beskrivelse av hvordan vi behandler dine personopplysninger, i hvilke tilfeller vi behandler dine personopplysninger og på hvilket grunnlag.

Advokat24 AS er opptatt av ditt personvern. Vi vil til enhver tid behandle dine personopplysninger i samsvar med de krav som følger av personvernforordningen (GDPR) og personopplysningsloven med gjeldende forskrifter.

Behandlingsansvarlig

Advokatfirmaet Advokat24 AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Alle henvendelser vedrørende personvern kan sendes til post@advokat24.as.

Advokatbistand

Når Advokat24 AS registrer nye klienter eller påtar seg advokatoppdrag samler Advokat24 AS inn en rekke personopplysninger som vil være relevante for å løse det enkelte advokatoppdraget. Eksempler på personopplysninger vi samler inn er navn, adresse, telefonnummer og fødsels- og personnummer. Behandlingsgrunnlaget for å samle inn slike personopplysninger er for å oppfylle avtalen med deg som klient, jf GDPR art 6 nr. 1 bokstav b, eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse, jf GDPR art 6. nr. 1 bokstav c.

Advokat24 AS behandler dine personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngått avtale. Vi behandler ikke personopplysninger lengre enn nødvendig og ikke ut over lovens rammer. Dette gjelder både når vi inngår oppdrag med privatpersoner eller selskaper (juridiske personer).

Personopplysningene Advokat24 AS behandler kan også inneholde personopplysninger om andre tredjeparter. Her er behandlingsgrunnlaget art 6 nr. 1 bokstav f. Vi trenger disse personopplysningene for å løse advokatoppdrag. En forutsetning er at den registrertes interesser, friheter og grunnleggende rettigheter ikke går foran og krever vern av personopplysningene. Som følge av advokatenes lovfestede taushetsplikt har ikke slike tredjeparter rett til informasjon eller innsyn i de personopplysninger som Advokat24 AS behandler om deg.

Advokat24 AS vil også som følge av rettslige forpliktelser behandle dine personopplysninger på bakgrunn av plikter som fremgår av reglene eksempelvis i hvitvaskingsloven, domstolloven og advokatforskriften.

Enkelte advokatoppdrag forutsetter at vi kan samle inn og behandle sensitive opplysninger (særlige kategorier av personopplysninger). Dette kan eksempelvis være politiske oppfatninger, trosretning, helseopplysninger, seksuell legning m.v. Når det gjelder opplysninger om straffedommer og lovovertredelser med videre kan slike opplysninger for eksempel komme fra klienter som bringes inn som vitne i en sak, motparter eller andre tredjeparter. Behandlingsgrunnlaget for å samle inn slike personopplysninger er samtykke fra den registrerte, jf GDPR art 9 nr. 2 bokstav a, eller at behandlingen er nødvendig for å forsvare et rettskrav, jf GDPR art 9 nr. 2 bokstav f. For straffedommer og andre lovovertredelser med videre gjelder i tillegg personopplysningsloven § 11.

For mer informasjon om GDPR art 6 og 9, se https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/*#KAPITTEL_gdpr.

Rekruttering og nyansettelse

Når du søker jobb hos Advokat24 AS er behandlingsgrunnlaget for dine personopplysninger basert på ditt samtykke. Det vil si at vi kan samle inn og behandle dine personopplysninger i tilknytning til din jobbsøknad, jf GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a. Ditt samtykke kan trekkes tilbake til enhver tid, og vi vil da slette alle opplysningene du har gitt oss i forbindelse med din jobbsøknad. Trekker du samtykke ditt tilbake vil du ikke lenger bli vurdert som kandidat til en jobb hos oss. Får du jobb hos oss vil dine personopplysninger oppbevares konfidensielt i henhold til denne personvernerklæringen.

Kommunikasjon

Hos Advokat24 AS kan du kommunisere elektronisk via e – post. Opplysningene vil da bli lagret i vårt e – postsystem så lenge vi er pålagt å lagre opplysningene etter gjeldende regelverk. Opplysningene vil slettes regelmessig når de ikke lenger er nødvendig for formålet de er samlet inn for. Behandlingsgrunnlaget for å behandle disse opplysningene fremgår av GDPR art 6 nr. 1 bokstav f.

Advokat24 AS anbefaler at sensitiv informasjon eller fortrolige opplysninger ikke sendes via e-post, da bruk av e-post har mange svakheter som gjør at opplysningene kan komme på avveie.

Databehandler og andre tredjeparter

Advokat24 AS har ulike samarbeidspartnere og leverandører som leverer it – tjenester til oss med hensyn til drift, vedlikehold og andre tekniske løsninger. Dine personopplysninger kan bli delt til dem, men vi har inngått databehandleravtale med det formål å sørge for at dine personopplysninger ikke kan brukes til andre formål enn det Advokat24 AS har avtalt med deg.

Bruken av våre databehandlere kan innebære at dine personopplysninger blir overført til databehandlere i land utenfor EU/EØS. Slik overføring vil kun skje i henhold til gjeldende lovregler etter personopplysningsloven og GDPR for å sikre ditt personvern.

Overfor andre tredjeparter vil ikke Adovokat24 AS utlevere dine personopplysninger, med mindre vi har et lovlig grunnlag for å gjøre det; det kan for eksempel være ved mistanke om at det foreligger transaksjoner knyttet til straffbare handlinger, eller der offentlige myndigheter pålegger med hjemmel i lov, rettskraftig dom eller kjennelse at opplysningene blir overført. Befinner mottakeren seg i et land utenfor EU /EØS skjer utlevering kun hvis det foreligger lovlig grunnlag.

Fakturaopplysninger

For å kunne betale fakturaer som du får fra Advokat24 AS må vi registrere opplysninger i vårt regnskapssystem. Opplysninger vi samler inn vil være navn, adresse, mobilnummer, fødselsnummer og e-post. Behandlingsgrunnlaget for å lagre slike personopplysninger fremgår av GDPR art 6 nr. 1 bokstav f. Så lenge du er klient hos oss og vi utfører advokatoppdrag for deg, vil opplysningene være lagret hos oss. Enkelte opplysninger kan lagres utover dette, jf bokføringsloven, som pålegger å oppbevare regnskapsbilag i fem år etter avsluttet regnskapsår, jf også GDPR art 6 nr. 1 bokstav c.

Dine rettigheter

Du kan når som helst be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, med unntak av det som følger av personopplysningslovens § 16 (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/*#KAPITTEL_gdpr). Er opplysningene vi har om deg unøyaktige eller ufullstendige kan du kreve at vi retter eller korrigerer dem slik at opplysningene blir korrekte. Er visse forutsetninger til stede kan du kreve at vi begrenser behandlingen av personopplysningene og/eller du kan protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

I enkelte situasjoner har du rett til dataportabilitet. Det vil si at du mottar format som inneholder de personopplysninger vi har registrert på deg.

Etter GDPR art 12 kan du kreve at Advokat24 AS sletter de personopplysningene vi har registrert om deg. Dette gjelder bare i den utstrekning det ikke fremgår av annen lovgivning at personopplysningene ikke skal slettes eller at det foreligger annet behov for å fortsette lagringen av personopplysningene. Advokat24 AS vil gi deg informasjon om behandlingsgrunnlaget og når opplysningene kan slettes om du henvender deg til oss.

Lagringstid

Hos Advokat24 AS vil alle opplysninger som hovedregel lagres i 10 år. Unntak er hvor det fremgår av lovbestemmelser eller sakens art at personopplysninger skal oppbevares lengre enn 10 år.

Sikkerhetsrutiner

Advokat24 AS er opptatt av din sikkerhet og benytter derfor ulike sikkerhetsrutiner slik at dine personopplysninger ikke blir misbrukt. Vi gjennomfører regelmessige vurderinger av sikkerheten i våre systemer.

Klageinstans

Dersom du mener at Advokat24 AS ikke behandler dine personopplysninger etter denne personvernerklæringen eller etter gjeldende personvernlovgivning, kan du klage til Datatilsynet. Informasjon om hvordan du kan kontakte datatilsynet finner du på datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

Innholdet på denne nettsiden er bare ment som en generell informasjon. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre personvernerklæringen ved behov og dersom det er nødvendig med hensyn til personvernlovgivningen.

Vennligst kontakt en av Advokat 24 AS’ advokater for eventuelle spørsmål du måtte ha.

 

Kontaktinformasjon:

Advokat24 AS, org.nr: 975 990 257

Telefon: 24146400

E-post: post@advokat24.as

Postadresse: Postboks 730 Sentrum, 0105 Oslo.