ADVOKAT24 BARNETEAM: BARNEVERN,  BARNEFORDELING, FRI RETTSHJELP  

Heidi Brandt:
tlf: 24 14 64 05
mob: 971 73002
hb@advokat24.as                                           

 Under finner du opplysninger om barnevern, barnefordeling og fri rettshjelp.

barnetegning

BARNEVERN
Hva koster advokathjelp i barnevernssaker
I barnevernssaker betaler ofte staten advokatbistanden etter reglene for fri rettshjelp.        Hvordan arter en barnevernssak seg?
En barnevernssak starter ofte med at det sendes en bekymringsmelding til barnevernet.Barnevernet må da åpne en undersøkelsessak.
De fleste undersøkelsessaker ender med at barnevernet avslutter saken fordi det ikke er grunn til bekymring eller ved at det tilbys hjelpetiltak som kan være råd og veiledning, økonomisk støtte eller tilbud om mer omfattende hjelp.
I en slik situasjon gir vi gratis råd om ditt behov for advokathjelp og om mulighetene for økonomisk dekning fra det offentlige.

Akuttvedtak og omsorgsovertagelse
Om et barn er i en akutt vanskelig situasjon kan det fattes et akuttvedtak, slik at barnet blir hentet ut av hjemmet og plassert et annet sted.
Når barnevernet finner det nødvendig å fjerne et barn fra hjemmet vil de fremme et forslag om omsorgsovertagelse for Fylkesnemnda.

Samvær og tilbakeføring
Når barn er plassert utenfor hjemmet er det viktig at barn og foreldre har samvær.
Når en vanskelig hjemmesituasjon har bedret seg kan det være aktuelt å kreve at barnet blir tilbakeført  til hjemmet.

Ungdommer
Barn som har fylt 15 år er selv part i en barnevernssak og har rett til egen advokat.
 I  disse sakene  dekkes alle advokatkostnadene av reglene for fri rettshjelp.

BARNESAKER
Kontoret har lang erfaring med saker etter barneloven.
Dette er saker hvor foreldre er uenige i hvor barnet skal bo fast, om hvordan samvær skal avtales og praktiseres samt spørsmål om foreldreansvar.

Familiekontor
I disse sakene kan du få gratis bistand til rådgivning og mekling fra et Familiekontor.
Familiekontoret utsteder meklingsattest.
På samme måte som det er nødvendig med meklingsattest etter ekteskapsloven for å få separasjonsbevilling når partene har mindreårige barn er det også obligatorisk med en meklingsattest etter barneloven før en barnesak bringes inn for retten.

Det er ikke alltid foreldre blir enige selv om de har forsøkt å mekle ved et familiekontor.
Vi kan bistå med råd og hjelp til foreldre som er i en slik vanskelig situasjon.
Vi kan også bistå med å forhandle om en barneavtale som både foreldre og barn kan være fornøyde med.
Det beste for barnet er at foreldrene blir enige om en avtale og samarbeider om denne.
Av og til er det allikevel umulig for foreldre å komme til enighet.
Da kan det være nødvendig å overlate avgjørelsen om foreldreansvar, fast bosted og samvær til retten.

Det er viktig å vite at en i en barnesak for retten er det barnet, og ikke foreldrene, som blir hovedpersonen. Retten vil også se på muligheten for en frivillig avtale.
Om retten finner det nødvendig kan det oppnevnes en sakkyndig, ofte en barnepsykolog, for å hjelpe til med å finne den beste løsningen for barnet.

Hva koster en barnesak?
Disse sakene faller også inn under reglene om fri rettshjelp.
Dette gjelder både rådgivning og saker for retten.
I disse sakene er det en inntektsgrense for fri rettshjelp og regler for egenandel.

FRI RETTHJELP

Reglene om fri rettshjelp står i rettshjelpsloven lov nr. 35 av 13.06.1980.

HVA ER FRI RETTSHJELP?
Lovens § 1: Fri rettshjelp etter denne lov er en sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning.

Hvem kan få fri rettshjelp?
Alle som fyller vilkårene i loven kan få fri rettshjelp.

HVILKE SAKER GIR RETT TIL FRI RETTSHJELP?
Fri rettshjelp gis i forbindelse med saker som er av stor personlig betydning.

Noen saker er direkte nevnt i lovens § 11.
I første ledd fremgår saker hvor det gis fri rettshjelp uten økonomisk behovsprøving:

Dette gjelder blant annet:
– Utlendingssaker som nevnt i utlendingsloven §92
Dette gjelder saker om asyl, utvisning og tilbaketrekking av tidligere tillatelser.
Barnevernssaker som fremmes eller vurderes fremmet for Fylkesnemnda.
– Urettmessig straffeforfølgelse
– Voldsofre i sak mot gjerningsmann.
– Bistandsadvokat
– Tvangsekteskap

I disse sakene skal det ikke betales egenandel.

I lovens annet ledd finner vi saker hvor det gis fri rettshjelp etter en økonomisk behovsprøving.

Dette gjelder blant annet:
– Ektefelleskifte
– Økonomisk oppgjør etter samboerskap
– Barnesaker
– Erstatning ved tap av forsørger
– Oppsigelse i husleieforhold
– Oppsigelse i arbveidsforhold
– Voldsoffererstatning
– Klage i Nav saker

Fri rettshjelp kan også innvilges i andre saker etter søknad.

HVA ER INNTEKTSGRENSEN FOR FRI RETTHJELP?
Inntekt er den ligningsførte bruttoinntekten.

For 2014 er inntektsgrensene:
kr. 246 000,- for enslige og
kr. 369 000,- for ektefeller eller samboere.
Nettoformuen må ikke overstige kr. 100 000,-

Det kan søkes dispensasjon fra disse grensene.

HVOR MYE MÅ JEG BETALE I EGENANDEL

For saker med inntektsgrense skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden.
I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som per januar 2017 er 1.020,- kroner).
I rettssaker utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene men maks fem ganger salærsatsen.
Det er advokaten som krever inn egenandelen.

Hvis du har en årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner, skal du heller ikke betale egenandel

HVORDAN SØKER JEG FRI RETTSHJEP?

Advokaten hjelper deg med å søke.
Advokaten er forpliktet til å søke fri rettshjelp i saker hvor du har rett til dette.
I saker etter rettshjelpsloven § 11 annet ledd er det advokaten som innvilger fri rettshjelp.

Retten og Fylkesnemnda innvilger søknader om fri sakførsel.